Escola de música a Barcelona

Objectius


I - SENSIBILITZACIÓ MUSICAL: DE 3 A 5 ANYS


Orientada als més petits que comencen a estudiar música. El treball es basa en les activitats pràctiques, la cançó i el joc.


Activitats

Introducció a l'estudi del ritme

Estudi progressiu del ritme

Educació de l'oïda

Iniciació de la grafia musical

Iniciació al cant

Audicions (Audició musical activa)

Objectius

Sensibilitzar els petits amb la música

Desenvolupar la creativitat

Educar l'oïda i la veu

Cantar i escoltar música

II - INICIACIÓ MUSICAL. DE 5 A 8 ANYS (PER A NENS I ADULTS)


S'aprofundeix en els elements anteriorment treballats, d'acord a una edat en què el cervell està més desenvolupat, més madur, amb una rigorositat ja diferent.


Activitats

Ensinistrament auditiu

Lectura rítmica i melòdica

Continuació de l'estudi del ritme

Aprofundiment en la grafia musical

Cant Coral

Audicions

Identificació auditiva de fragments rítmics i melòdics

Objectius

Educar l'oïda i la veu

Memoritzar cançons

Treballar la grafia

Identificar visualment i auditivament

III - LLENGUATGE MUSICAL. DES 8 O 9 ANYS EN ENDAVANT. (DES DEL PRIMER AL CINQUÈ CURS)


Estructurats en diferents nivells, siguiento al programa de La Royal Schools of Musics.


Activitats

Teoría musical

Anàlisi de melodies

Ensinistrament auditiu (identificació d'intervals i acords)

Afinació, entonació musical

Lectura rítmica i melòdica

Tallers creatius

Audicions analítiques

Cant Coral. Música de Cambra

Objectius

Desenvolupar tots els objectius anteriors

Assolir els resultats plantejats

Aprovar els exàmens

Conèixer la música i apreciar

Aprenentatge d'un instrument musical

IV - ESTUDI D'UN INSTRUMENT MUSICAL (PIANO, GUITARRA, VIOLÍ, CANT)


>